Voor Auteurs | Richtlijnen voor auteurs | Author guidelines Author guidelines

Voor auteurs
Dividerkrul


De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie aanvaardt in principe alleen bijdragen in de Engelse taal, die nog niet elders zijn gepubliceerd dan wel door een ander tijdschrift zijn aanvaard. De aangeboden bijdragen worden geacht niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift te worden aangeboden. Een uitzondering op deze regel is bewerking van een artikel dat in een niet-Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd of voor publicatie is geaccepteerd, onder vermelding van dit feit, aanduiding van de referentie en met toestemming van de houder van het copyright. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur dat voor publicatie van patiëntgegevens de patiënt toestemming heeft gegeven, of dat de gegevens zodanig bewerkt zijn dat deze niet terug te voeren zijn tot de betreffende patiënt.

De redactie van het NTvO ontvangt in toenemende hoeveelheid ter publicatie aangeboden manuscripten. Veel van die manuscripten worden geschreven door artsen in opleiding tot specialist (aios) in de orthopedie, doorgaans onder supervisie van een orthopedisch specialist. De kwaliteit van de aangeboden manuscripten is zeer wisselend. De redactie van het NTvO wil aspirant-auteurs van dienst zijn met een overzicht waarin de richtlijnen voor auteurs nader onder de loep worden genomen.

U kunt inloggegevens voor de Online Manuscripten Service
per aanvragen.Downloaden


De algemene richtlijnen voor auteurs alsmede een uitgebreide beschrijving van de PICO structuur kunt u hier  downloaden (PDF-formaat).


Om dit document te kunnen lezen en afdrukken heeft u een zogenaamde PDF-reader nodig. U kunt de reader via de website van Adobe downloaden.

Richtlijnen
Dividerkrul


1. Kopij en illustraties worden digitaal aangeleverd via de “Online Manuscripten Service” op de website www.ntv-orthopaedie.nl. Onder de knop “Inloggen OMS” kunnen auteurs inloggen op de server. Inloggegevens worden verkregen door met de link “email” een bericht te sturen voorzien van een abstract van het manuscript.

2. De ingediende kopij voor alle rubrieken dient in de Engelse taal geschreven zijn. Enige uitzondering hierop is de rubriek “Van de Vereniging” welke in de Nederlandse taal geschreven is. De tekst dient als tekstbestand in het formaat van tekstverwerkingsprogramma ‘MS Word’ te worden aangeleverd.

3. Artikelen dienen in het algemeen de volgende structuur te hebben: Titel, Auteurs, Samenvatting, Inleiding, (Patiënten/
Materiaal en) Methode, Resultaten, Discussie, Conclusie, Literatuur. Casuïstische mededelingen dienen gepresenteerd te worden
volgens een PICO structuur. Een PICO staat voor “Patients,Intervention, Comparison en Outcome”.
U kunt op de website www.ntv-orthopaedie.nl een uitgebreide beschrijving van de PICO structuur downloaden tezamen met de algemene Richtlijnen voor Auteurs. Naam en (compleet incl. e-mail) adres vermelden van de correspondentieauteur. Van alle auteurs worden titulatuur, initialen, voor- en achternaam, functie en instituut vermeld.

4. Revisies dienen te worden aangeleverd op een dusdanige wijze dat reviewers zien welke wijzigingen zijn doorgevoerd in het mansucript. De auteur dient daarvoor de functie "Track changes/Wijzigingen bijhouden" van “MS Word” te gebruiken. Tevens dient de auteur op commentaren een punt-voor-punt reactie te geven.

5. Er geldt een maximum aantal woorden per manuscript en tekens voor de titel. De auteur kan dit aantal controleren in het tekstverwerkingsprogramma. Voor casuïstische mededelingen kunnen maximaal 1500 woorden worden gebruikt en voor oorspronkelijke artikelen maximaal 3000 woorden. Deze aantallen gelden voor het aantal woorden in het gehele manuscript, inclusief tabellen, bijschriften en referenties. Titels mogen maximaal 130 tekens (incl spaties) omvatten. Voor samenvattingen van proefschriften, boekbesprekingen, alsmede de rubriek Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften maximaal 500 woorden.

6. Samenvattingen van proefschriften dienen de volgende structuur te hebben: Titel, promovendus (voor- en achternaam), instituut, datum promotie, link naar pdf website NOV, samenvatting. Tevens dient een pdf van het omslag te worden ingezonden in een minimale resolutie van 300dpi is opgenomen.

7. In de tekst dient telkens een zelfde lettertype en formaat te worden gehanteerd en géén gebruik te worden gemaakt van enige opmaakfunctie. Alle tekst, inclusief koptitels, moet steeds aan de linkerzijde van de tekstkolom via een ingestelde linkslijnende kantlijn beginnen.

8. Naar literatuur wordt verwezen met een nummer in superscript dat geplaatst wordt direct ná het leesteken aan het einde van de desbetreffende zin. De nummering verloopt in de volgorde waarin de referenties in de tekst worden vermeld. De literatuurlijst wordt gerangschikt naar het nummer van de verwijsnoot. Maak daarbij géén gebruik van de automatische nummering van het tekstverwerkingsprogramma. Elk nummer krijgt een nieuwe regel; nummer, namen en voorletters van alle auteurs (alleen de eerste 6 noemen, daarna et al.); volledige titel van de publicatie; de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens de Index Medicus; jaartal; deelnummer: eerste en laatste bladzijde.
Volg onderstaande voorbeelden voor een tijdschrift (A), een boek (B), een hoofdstuk uit een boek onder redactie (C):
A: Pearce C, Hekman W, Nouhuys F van, Spierdijk J. Leverbeschadiging door geneesmiddelen, in casu halothane. Ned Tijdschr Geneesk 1964;109:1069-71.
B: Hammes Th. De narcose, Leerboek, 3e druk. Amsterdam: Scheltema & Holkema’s Boekhandel, 1919.
C: Wijhe M van. De lachgas-zuurstof narcose volgens Zaaijer. In: Lange JJ de, Mauve M, Reeser LDL, Rupreht J, Smalhout B, Bongertman-Diek JM, red.; Van Aether naar Beter. Utrecht: Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, 1988:39-44.
Tabellen dienen ín het Word-bestand te worden opgenomen. Iedere tabel moet worden samengesteld door middel van de tabelfunctie van het tekstverwerkingsprogramma. Voorzie elke tabel van een nummer in de volgorde waarin deze in de tekst voorkomt alsmede van een titel. Plaats elke tabel op een afzonderlijke pagina.

9. Tabellen dienen ín het manuscript-bestand te worden opgenomen, elk op een afzonderlijke pagina, ná de literatuurlijst. Iedere tabel moet worden samengesteld door middel van de tabelfunctie van het tekstverwerkingsprogramma. Voorzie elke tabel van een nummer in de volgorde waarin deze in de tekst voorkomt alsmede van een titel.

10. Figuren dienen als afzonderlijke digitale afbeeldingen te worden aangeleverd in het ‘TIFF’-bestandsformaat. Elke figuur benodigt een minimale resolutie van 300 dots-per-inch (dpi) bij een minimum figuurbreedte van 20 cm. De bestandsnaam dient te zijn voorzien van de vermelding “Fig. + nummer” in de volgorde waarin deze in de tekst voorkomt. Elke figuur dient een onderschrift te krijgen. Alle onderschriften worden verzameld op een afzonderlijke pagina in het manuscript-bestand ná de literatuurlijst. Bij letters en tekens in de figuren dient rekening gehouden te worden met verkleining: gewoonlijk worden figuren verkleind naar de breedte van een kolom. Op microfoto’s moet een lijnstuk met schaalverdeling worden aangebracht, waardoor de ware grootte van het object is af te lezen.

11. Auteurs dienen in de kopij openheid van zaken te geven over de aan- of afwezigheid van enig belangenconflict danwel financiële ondersteuning middels een kort “Disclosure Statement”. Het volstaat aan te geven of er niets ter “disclosure”, enige “disclosure” in relatie tot dit artikel, dan wel “disclosure” met dit artikel is.

12. Door het aanbieden van kopij verklaart de inzender dat het manuscript ook niet aan een ander tijdschrift wordt aangeboden, dat de als auteurs genoemde personen instemmen met hun vermelding als zodanig en dat de auteurs ermee instemmen dat de redactie de kopij ter beoordeling voorlegt aan haar adviseurs. De redactie behoudt zich het recht voor zonodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden uiteraard in overleg met de auteur.

13. In een begeleidend schrijven dient de inzender te verklaren dat, indien de kopij in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie wordt gepubliceerd, de inzender alle rechten van bedoelde kopij met betrekking tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook overdraagt aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

14. Toestemming van de auteur(s) en de uitgever is vereist voor het gebruik van eerder gepubliceerd materiaal en dient het manuscript te vergezellen bij de aanbieding voor publicatie.

15. Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij (proef)personen worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Medische Ethische Commissie van de instelling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij proefdieren worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Dier Experimenten Commissie van de instelling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.

16. Manuscripten en revisies welke niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen worden afgewezen en retour gezonden aan auteur.

(versie maart 2020)

Naar boven | De richtlijnen downloaden in afdrukbaar formaat (pdf) | Beschrijving van de PICO structuur (pdf)
(Uiteraard kunt u ook een afdruk van deze webpagina maken via uw browser)

Copyright
Copyright ©
Serendipity Publishing. Alle rechten voorbehouden
lijn